BOUW INDUSTRIE

IK HEB INTERESSE IN DIT PRODUCT


Corrosieomstandigheden

De omgeving waarin installaties moeten functioneren kenmerken zich door verschillende corrosieomstandigheden. De duurzaamheid van de warmtewisselaars kan hiervan sterk afhangen.
Onbehandelde warmtewisselaars kunnen verslechteren in efficiency en de operationele kosten kunnen hiermee aanzienlijk toenemen.
Het coaten van de warmtewisselaars bewerkstelligd een veel beter rendement doordat corrosie wordt tegengegaan en heeft geen nadelige invloed op de warmteoverdracht.
Om de omgeving te classificeren en corrosieomstandigheden te verduidelijken refereren wij aan de Nen-ISO 12944.
Deze geeft een overzicht van corrosieclassificaties met de daarbij behorende atmosferische omstandigheden. Deze omstandigheden zijn het uitgangspunt voor de situatie waarin een coating functioneel moet zijn gedurende een lange periode.

Corrosie classificaties
Externe omstandigheid
 
Interne omstandigheid
C1 - Verwarmde gebouwen met schone atmosfeer
zoals kantoren, scholen, winkels en hotels.
C2 Atmosfeer met een lage verontreiniging.
Meestal landelijke omgeving.
Onverwarmde gebouwen waar condensvorming kan
optreden zoals depots, magazijnen, sporthallen. 
C3 Stedelijke en industriële omgeving, gematigde
zwavel dioxide vervuiling, kustgebieden met een
geringe verzilting. 
Productieruimten met hoge luchtvochtigheid
en luchtvervuiling (zoals voedingsmiddelen
productie, brouwerijen). 
C4 Industrieterreinen en kustgebieden
met een gemiddelde verzilting. 
Chemische fabrieken, zwembaden,
scheepswerven. 
C5-I Industrie terreinen met hoge
luchtvochtigheid en luchtvervuiling. 
Gebouwen of terreinen met voortdurende
condensatie en hoge verzilting. 
C5-M Kust en offshore gebieden met hoge verzilting.  Gebouwen en gebieden met een permanente hoge
vochtigheidsgraad en verzilting. 

FOTO'S

Climexx - Over onze Coatings

SPECIFICATIES